Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene voorwaarden toebehorend aan Gezondheidscentrum Van der Toolen

Datum: oktober 2023

Inschrijving

Inschrijven kan fysiek op een locatie bij Gezondheidscentrum Van der Toolen of online. Na ondertekening van de deelnemersovereenkomst of eerste betaling is de inschrijving definitief.

Betaling en Incasso

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geef je toestemming aan de vestiging waar je jezelf inschrijft, respectievelijk Gezondheidscentrum Van der Toolen, doorlopend incasso opdrachten van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Gezondheidscentrum Van der Toolen. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaar je nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Gezondheidscentrum Van der Toolen en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of je wel of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald; je dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling. Indien Gezondheidscentrum Van der Toolen twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor jouw rekening. Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden herberekend op basis van een lidmaatschap met de termijn van 12 maanden.

Huisregels

Bij het betreden van ons centrum ga je akkoord met de huisregels van Gezondheidscentrum Van der Toolen. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden. Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden. Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden. Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten. Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten. Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Gezondheidscentrum Van der Toolen. Wij raden je aan om voor het opbergen van uw waardevolle eigendommen gebruik te maken van de kluisjes. Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht. Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen. Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden. Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen door middel van een vochtige doek. Gelieve geen vloeistof direct op de apparaten te spuiten. Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaats. Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie. Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Gezondheidscentrum Van der Toolen zich het recht voor om je lidmaatschap te beëindigen.

Lidmaatschap beëindigen

Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand, met een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan persoonlijk bij Willy en/of Sanne, maar dient schriftelijk bevestigd te worden via fysio-fitness@vandertoolen.nl. Na opzegging zal Gezondheidscentrum Van der Toolen de persoonsgegevens wissen, tenzij je nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren. Het lidmaatschap kan je alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring voor een maximale termijn van drie maanden, wanneer het een lichte blessure betreft kan je een van de FitCoaches van Gezondheidscentrum Van der Toolen vragen om een goed alternatief. Bij opzegging als gevolg van een blessure, of om gezondheidsredenen geldt een eigen risico van een maand.

Eigen risico

Gezondheidscentrum Van der Toolen is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van het Gezondheidscentrum Van der Toolen. Gezondheidscentrum Van der Toolen kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. Je traint op eigen risico, tijdens begeleide en onbegeleide uren.

Openingstijden en prijzen

Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Gezondheidscentrum Van der Toolen behoudt zich het recht om, zonder vooraankondiging, tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 7% per jaargang.

Privacyverklaring AVG

De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Gezondheidscentrum Van der Toolen gebruikt. Je medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien je dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die je hebt, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien je daar toestemming voor verleent. Onze Privacy Verklaring is te hier te vinden.

 

In alle gevallen waarin onze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Gezondheidscentrum Van der Toolen.

Opzeggen

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of via e-mail, je opzegging kan je sturen naar:

Postadres

Gezondheidscentrum Van der Toolen
Veenderweg 38-40
6721 WE Bennekom

e-mail

fysio-fitness@vandertoolen.nl