Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die Gezondheidscentrum Van der Toolen aan de samenstelling van deze website heeft besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.gezondheidscentrumvandertoolen.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezondheidscentrum Van der Toolen (ook niet via een eigen netwerk).

Gezondheidscentrum Van der Toolen kan er niet voor instaan dat de informatie op www.gezondheidscentrumvandertoolen.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Gezondheidscentrum Van der Toolen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vandertoolen.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.vandertoolen.nl te kunnen raadplegen.